Monteiro, Izabela Mota, Instituto Federal de Alagoas, IFAL, Alagoas, Brasil.